1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL

(niepotrzebne skreślić)

składającego

2. Nr dokumentu

3. Status

PIT-11

INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH
I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

W ROKU

Podstawa prawna:

Art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust.1, art. 42e ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; art. 35a ust. 5 ustawy,
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.2)

Składający:

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej.

Terminy składania:

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu; do końca
lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi; w terminie 14 dni od złożenia
pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez
płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy; do dnia zaprzestania działalności3) – w przypadku gdy składający
zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku
podatkowym.

Otrzymuje:

Podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa
w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI

5. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja

6. Cel złożenia formularza

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. złożenie informacji

2. korekta informacji

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO

* - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną

7. Rodzaj składającego

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. składający niebędący osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

8. Nazwa pełna, REGON*

9. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA

10. Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)

2. ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)

11. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL

(niepotrzebne skreślić)

12. Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika

13. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość)

14. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość)

17. Data urodzenia

(dzień - miesiąc - rok)

16. Pierwsze imię

15. Nazwisko

20. Powiat

19. Województwo

18. Kraj

24. Nr. lokalu

23. Nr. domu

22. Ulica

21. Gmina

27. Poczta

26. Kod pocztowy

25. Miejscowość

D. INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODU Z TYTUŁU STOSUNKU SŁUŻBOWEGO, STOSUNKU PRACY, SPÓŁDZIELCZEGO STOSUNKU PRACY ORAZ PRACY NAKŁADCZEJ

28. Koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz. 30, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych)

2. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych)

3. z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych, podwyzszone
w związku z zamieszkaniem podatnika poza miejscowością, w której
znajduje się zakład pracy

4. z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone
w związku z zamieszkaniem podatnika poza miejscowością, w której
znajduje się zakład pracy